رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی لرستان:
رئیس شورای بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: در فتنه ۸۸، فتنه گران پیروزی مشارکت ۸۵ درصدی را به کام ملت تلخ کردند.

top_block_quicktab