<P align=right><STRONG>امام خمینی (ره) کشف الاسرار صفحه ۲۸۰</STRONG></P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right>&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; امروز در تمام کشور ایران که دانشگاهی مانند جندی شاهپور داشته یک نفر که قانون ابوعلی را بفهمد معلوم نیست باشد و این ضربتی است که این کشور از دست اجانب به وسیله زمام داران بی خرد ما خورد. <‎/P><P align=right>&nbsp;</P><P align=right><BR><STRONG>رهبر معظم و فرزانه انقلاب – کیهان ۱/۵/۸۵</STRONG></P><P align=right><STRONG></STRONG>&nbsp;</P><P align=right>&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; سال ۱۳۵۹ با هیئتی به هند رفته بودم . مامورین وزارت خارجه به ما اطلاع دادند، که یک بیمارستان گیاه درمانی وجود دارد. من خیلی علاقمند شدم که آنجا را ببینم و رفتم و دیدم از نزدیک ، یک بیمارستان بسیار وسیع ، اسم فارسی هم برایش انتخاب کرده بودند به نام همدرد. در دهلی نو مرکزش بود و در استانهای&nbsp;مختلف هند شعبه داشت. که این فقط یک بیمارستان نبود، هم بیمارستان بود و هم مرکز تحقیقات و بلکه یک دانشکده بود که در آنجا تدریس می شد. <‎/P><P align=right>&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; به ذهنم آمد که می بایستی آن را (تأسیس مرکز آموزشی، پژوهشی و خدماتی مشابه موسسه همدرد هند و پاکستان) در ایران پیگیری کنم.</P><P align=right>&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp; وقتی از هند به ایران آمدم با مسئولین آن وقت صحبت کردم و از آنها قول گرفتم که به طور قطعی دنبال این قضیه باشند ، ولی ‎...</P><P align=right><BR></P><P align=right>&nbsp;</P>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: ۰cm ۲۰.‎۴pt ۰.‎۰۰۰۱pt ۱۴.‎۲pt;‎ text-align: justify;‎"><span style="font-size: ۹pt;‎ font-family: &quot;B Nazanin&quot;‎;‎" lang="FA">به</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">گزارش</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">روابط</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">عمومی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بسیج</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: ۰cm ۲۰.۴pt ۰.۰۰۰۱pt ۱۴.۲pt; text-align: justify;"><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اولین</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کنگره</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اخلاق</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پرستاری</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مبتنی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بر</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مبانی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اسلامی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">همت</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بسیج</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تهران</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بزرگ</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">با</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">همکاری</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دانشگاه</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بهزیستی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">توانبخشی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دانشگاه</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">علوم</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تهران</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">با</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">حداکثر</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">امتیاز</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">باز</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">آموزی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">از</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تاریخ</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> ۱۶ <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">الی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> ۱۷ <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بهمن</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ماه</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">در</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مرکز</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">همایش</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">های</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بین</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">المللی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">رازی</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">با</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">محور</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">های</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ذیل</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">برگزار</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">می</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شود</span><span style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">.</span></p>
<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt;‎ font-family: &quot;B Nazanin&quot;‎;‎" lang="FA">اولین</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جلسه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ستاد</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سیاستگذاری</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">هماهنگی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">،</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">چهارمین</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">یادواره</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سراسری</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شهداء</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ایثارگران</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کشور</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">،</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ویژه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شهدای</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">غرب</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کشور</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">،</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">با</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">حضور</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">معاون</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">هماهنگ</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کننده</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سپاه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">نبی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اکرم</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> (</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کرمانشاه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">) <‎/span></body>
<span dir="RTL" style="font-size: ۹pt;‎ font-family: &quot;B Nazanin&quot;‎;‎" lang="FA">اولین</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کارگاه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">،آموزشی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مسئولان</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> "<‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تحلیل</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">وبررسی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">" <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بسیج</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کشور</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">،</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">اواخر</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">ماه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">در</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تهران</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">برگزار</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">خواهد</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شد،</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">هدف</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">از</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">این</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دوره</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">آموزشی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">،</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">آشنایی</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">هر</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">چه</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بیشتر</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مسئولان</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان</span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span>
<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: ۰cm ۱۶.‎۱۵pt ۱۰pt ۲۱.‎۳pt;‎ text-align: right;‎"><span style="font-size: ۹pt;‎ line-height: ۱۱۵%;‎ font-family: &quot;B Nazanin&quot;‎;‎" lang="FA">به</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">گزارش</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">روابط</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">عمومی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بسیج</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">کشور،</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دکتر</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">علیرضا</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">یعقوبی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">مدیر</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سازمان</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بسیج</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">جامعه</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">استان</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">آذربایجان</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شرقی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">در</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">حکمی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">از</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سوی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">وزیر</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">بهداشت،</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">درمان</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">و</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">آموزش</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">به</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">عنوان</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">سرپرست</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">دانشگاه</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">علوم</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">پزشکی</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">تبریز</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">منصوب</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> <‎/span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;" lang="FA">شد</span><span style="font-size: ۹pt; line-height: ۱۱۵%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">.</span></p></body>
<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><style></style><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: ۹pt;‎ line-height: ۱۱۵%;‎ font-family: Arial;‎" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span style="">&nbsp;‎</span>همزمان باسالروز حماسه ۹ دی‌ماه، روز ولايت و بصيرت، پنجمين نشست ماهانه سازمان بسيج جامعهپزشكی با سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمين رحيميان، نماينده ولی‌فقيه در بنياد شهيدو امور ايثارگران برگزار شد. اين نشست در سالن ابن سينا دانشكده پزشكي دانشگاهعلوم پزشکی شهيد بهشتي با حضور اعضاي بسيج جامعه پزشكي كشور برگزار گردید <‎/span></body>
<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><P align=right>بدینوسیله پژوهشکده طب کل نگر، از تمامی علاقمندان دعوت می نماید تا در مسابقه طراحی لوگوی این&nbsp;پژوهشکده شرکت نموده و&nbsp;در صورت انتخاب طرح عزیزان،&nbsp;جوایز نفیسی به ایشان&nbsp;اهدا خواهد شد.</P><P align=center>&nbsp;</P><P align=center>&nbsp;</P><SPAN><SPAN id=ctl۰۰_ContentPlaceHolder۱_Label_Body class=parvardeh><STRONG><P align=center>اصول حاکم بر طرح های ارسالی&nbsp;لوگوی&nbsp;پژوهشکده شامل موارد ذیل باشد</P><P align=center>&nbsp;</P><P align=center>اسلام و انقلاب&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;سادگی&nbsp;</P><P align=center>&nbsp;&nbsp;شبکه و بسیجی بودن&nbsp;&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;سلامت و طبیعت</P><P align=center>&nbsp;</P><P align=center>&nbsp;</P><P align=center>علاقمندان می توانند طرح های پیشنهادی خود را به نشانی پست الکترونیکی پژوهشکده ارسال نمایند</P><P align=center>&nbsp;<A href="mailto:teb.kolnegar@gmail.com">teb.kolnegar@gmail.com</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="mailto:teb.kolnegar@gmail.com">teb.kolnegar@yahoo.com</A></P><P align=center>&nbsp;</P></STRONG></SPAN></SPAN></body>
حجت الاسلام رحیمیان در جمع بسیجیان جامعه پزشکی به مناسبت سالروزنهم دی روز ولایت و بصیرت اشاره کرد حاج احمد آقا می گفتند زمانی که امام به قائم مقام خود نامه ای می نویسند دوبار گریه کردند ،اما چون تکلیف الهی تشخیص می دهد که این آقا به درد قائم مقامی نمی خورد و&nbsp; <br>
رحیمیان در جمع بسیجیان جامعه پزشکی کشور در سالروز حماسه نهم دی ماه با نقل یک خاطره از مکاشفه یک پدر شهید در ۱۸ تیر ۷۸گفت: در این مکاشفه ائمه از مرحوم آیت الله فاضل درخواست کرده بودند که به کمک رهبر انقلاب برود.حجت الاسلام رحیمیان به بیان خاطره ای از یک پدر شهید در مورد رهبر انقلاب پرداخت و گفت: خاطره ای از یک پدر شهید شنیده بودم که از نزدیکان بیت مرحوم فاضل لنکرانی بود....
<p style="line-height: ۹.‎۴pt;‎ margin: ۰cm ۰cm ۰pt;‎ background: none repeat scroll ۰% ۰% white;‎" dir="rtl" class="MsoNormal" align="right"><span style="font-family: 'Tahoma','sans-serif';‎ color: black;‎ font-size: ۸.‎۵pt;‎" lang="FA">نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید به نقل از سید حسن نصرالله درباره حوادث سال ۸۸ گفت: چشم میلیون ها و بلکه ده ها میلیون مسلمان و حتی غیر مسلمان آزاده آن شب ها تا صبح خواب نرفت.</span></p>
حضرت آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه هشتم دی ماه در دیدار هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم استانگیلان، تأکید کردند: ملت ایران در نهم دی سال گذشته به برکت یاد حضرت سیدالشهداعلیه السلام و با همت، بصیرت، آگاهی، و هوشیاری خود، بساط فتنه گران را جمعکرد.<br>
<style></style><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: ۰cm ۱.‎۳pt ۰.‎۰۰۰۱pt ۲۷pt;‎"><span style="font-size: ۹pt;‎ font-family: Arial;‎" lang="FA">بهگزارش روابط عمومي سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور ،همزمان با سالروز حماسه ۹دي ماهروز ولايت و بصيرت ،پنجمين نشست ماهانه اين سازمان با سخنراني حجت الاسلاموالمسلمین حاج آقا رحيميان ،نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امور ايثارگرانبرگزار گرديد.......&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a style="color: rgb(۲۵۵, ۰, ۹۶)‎;" href="http://www.basijmed.ir/Gallery/?GalleryGroup=۳۰۸۴"> برای دیدن عکسهاکلیک کنید</a></span><span dir="LTR" style="font-size: ۱۱pt; font-family: Calibri;"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: ۰cm ۱.۳pt ۰.۰۰۰۱pt ۲۷pt;"><span style="font-size: ۹pt; font-family: Arial;" lang="FA">حجتالاسلام والمسلمین حاج آقا رحيميان ،نماينده ولي فقيه در بنياد شهيد و امورايثارگران در پنجمین نشت ماهانه &nbsp;اعضاي بسيج جامعه پزشكي كشور&nbsp; بهمناسبت حماسه ۹ دی گفت :<‎/span><span style="font-size: ۱۱pt; font-family: Arial;" lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: ۰cm ۱.۳pt ۰.۰۰۰۱pt ۲۷pt;"><span style="font-size: ۹pt; font-family: Arial;" lang="FA">قانونشکنان اقتدار ولایت و رهبری و نقش سرنوشت ساز وبی بدیل ولایت را دریافتند</span><span style="font-size: ۱۱pt; font-family: Arial;" lang="FA"></span></p>
رييس سازمان بسيج مستضعفين گفت: به منظور پاسخگويي به سوالات سياسي، معرفتي، اعتقادي و مكتبي بسيجيان بزودي مركز پاسخگويي به شبهات بسيج راه اندازي مي شود.<BR>
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: سازمان بسيج علمي بايد در بومي كردن علوم انساني با مراكز و نهادهاي علمي و ديني مشاركت داشته و بسيجيان نيز خط شكن اين ميدان باشند.<BR>
رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه ۹دي روز اتمام حجت با دشمنان بود، گفت: پاسخ ملت ما يقيناً به هر فتنه و آزمايشي كه پيش آيد همين حضور و خلق حماسه ۹دي است. <BR>به گزارش روابط عمومي رياست سازمان بسيج مستضعفين، سردار نقدي...
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: ۰cm ۰cm ۰pt;‎" align="right"><span style="font-size: ۹pt;‎ font-family: Arial;‎" lang="FA">رهبر معظم انقلاب اسلامی:</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: ۰cm ۰cm ۰pt;" align="right"><span style="font-size: ۹pt; font-family: Arial;" lang="FA">"حضورعظیم و تعیین کننده ملت مومن،با بصیرت وبا غیرت ایران در راهپیمایی نهم دی ماه ،تجلی دست قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است ....روز نهم دی به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم،در تاریخ ماندگار شد "<‎/span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: ۰cm ۰cm ۰pt;" align="right"><span style="font-size: ۹pt; font-family: Arial;" lang="FA"></span><span dir="rtl" style="font-size: ۹pt; font-family: Arial;" lang="FA">وقتی که شتر فتنه جمل را به دستمال های سبز رنگ آذین بستند وبه نشتر نفاق رم دادند چه بسیار خیبردیده هایی که در خواب مصلحت سنجی و عافیت طلبی ماندند و چه چشم های دنیا دیده ای که در پس گرد وغبار فتنه بی چراغ بصیرت سر در گم شدند و توان شناخت حق از باطل را نداشتند ودر این زمانه بود<span style="">&nbsp; <‎/span>که خیل عظیم ملت عاشورایی ایران چراغ<span style="">&nbsp; <‎/span>هدایت آن خواص شدند و با ‎....</span></p>
رئيس سازمان بسيج مستضعفين در جلسه ستاد پشتيباني اردوهاي هجرت مازندران :<BR>بسيج اولين گروه حاضر در زلزله « ريگان » كرمان بود<BR>گردان هاي عاشوراي بسيج اولين گروهي بودند كه در منطقه زلزله زده «ريگان» كرمان حضور يافتند و در همان لحظات اوليه وقوع حادثه توانستند عده زيادي را از زير آوار بيرون بكشند و به مراكز درماني منتقل كنند.<BR>
<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'>به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور به مناسبت یوم الله ۹ دی روز ولایت و بصیرت، همایش بصیرت و ولایت با حضور جمع کثیری از اساتید و نخبگاه و اعضای بسیج جامعه پزشکی کشور برگزار میگردد.<br>سخنران: حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا رحیمیان ، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران<br>زمان : پنج شنبه ۹ دی ماه ساعت ۱۵ تا ۱۷&nbsp;&nbsp;&nbsp; مکان : : ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشکده پزشکی ، تالار ابن سینا<br></body>
سومین شماره <span style="font-weight: bold; color: rgb(۹۶, ۰, ۱۹۲)‎;">نشریه اقلیم شفا <‎/span>با موضوعات خواندنی همچون <br>* مقام معظم رهبری : دانشگاه های علوم پزشکی باید در سطح عالی پزشک متدین و با اخلاق تربیت کنند <br>*دکتر محمد رییس زاده : راهی که آغاز شده است<br>*بصیرت ، قطب نمای مبارزه با جنگ نرم<br><span style="font-family: Tahoma;">منتشر شد</span><br>

صفحات

top_block_quicktab