تجمع اعتراض آمیز پرسنل اداری وپرستاری بیمارستان کاشانی و هاجر(س)شهرکردبمناسبت شهادت پرستار فلسطینی

تجمع اعتراض آمیز پرسنل اداری وپرستاری بیمارستان کاشانی و هاجر(س)شهرکرد بمناسبت شهادت پرستار فلسطینی توسط رژیم اشغالگر وغاصب اسرائیل

اهدا بسته های غذایی باکمک خیرین، اساتید و اعضای بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا به مناسبت ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الله به خانواده نیازمندان

اهدا بسته های غذایی با کمک خیرین ، اساتید و اعضای بسیج به مناسبت ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الله به خانواده نیازمندان با حضور ریاست محترم سازمان بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی

تجمع اعتراض آمیز پرسنل اداری وپرستاری بیمارستان کاشانی و هاجر(س)شهرکردبمناسبت شهادت پرستار فلسطینی

تجمع اعتراض آمیز پرسنل اداری وپرستاری بیمارستان کاشانی و هاجر(س)شهرکرد بمناسبت شهادت پرستار فلسطینی توسط رژیم اشغالگر وغاصب اسرائیل

اهدا بسته های غذایی باکمک خیرین، اساتید و اعضای بسیج جامعه پزشکی سپاه عاشورا به مناسبت ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الله به خانواده نیازمندان

اهدا بسته های غذایی با کمک خیرین ، اساتید و اعضای بسیج به مناسبت ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الله به خانواده نیازمندان با حضور ریاست محترم سازمان بسی