اعزام تیم های بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین به مساجد شهر قزوین

اعزام تیم های بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به مساجد شاخص شهر قزوین از جمله مسجد چهارده معصوم و مسجد ابوالف

تجمع اعتراض آمیز پرسنل اداری وپرستاری بیمارستان کاشانی و هاجر(س)شهرکردبمناسبت شهادت پرستار فلسطینی

تجمع اعتراض آمیز پرسنل اداری وپرستاری بیمارستان کاشانی و هاجر(س)شهرکرد بمناسبت شهادت پرستار فلسطینی توسط رژیم اشغالگر وغاصب اسرائیل