برگزاری اولین جلسه مسئولین امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی سمنان

اولین جلسه مسئولین امداد و درمان با حضور مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی و مسئولین امداد و درمان کله دفاتر و کانون های در سازمان بسیج جامعه پزشکی برگزار گردید.<br>در این جلسه در خصوص نحوه اعزام اکیپ های عمومی <br>
نسخه مناسب چاپ

top_block_quicktab