طب سوزني (Acupuncture)

<P align=right>طب سوزني قسمتي از طب چيني مي‌باشد. استفاده از طب سوزني بدون درك اصول تئوري و فلسفه ي T.C.M&nbsp; نه تنها غيرقابل پيش‌بيني بلكه در اغلب موارد بخصوص در طولاني مدت خطرناك خواهد بود.</P>
نسخه مناسب چاپ

 


طب سوزني (Acupuncture)


  


در چند دهه گذشته در عمل ثابت شده كه اطباي غربي، طب سوزني را بعنوان يك وسيله و بطورعلامتي آن را بكار مي گيرند. علت آن است كه طبيب طب غربي با فلسفه طب غربي آشناست و امكان قبول استراتژي درمان و فلسفه مشكل و پيچيده طب چيني براي تشخيص بيماري و درمان آن كه وقت زيادي را مي‌گيرد برايش مشکل مي باشد لذا طبيب طب غربي ترجيح مي‌دهد كه راه آسان‌تر كه همانا درمان علامتي است انتخاب كند كه در اغلب موارد نتيجه دلخواه را نمي‌دهد.استفاده از طب سوزني بدون درك اصول تئوري و فلسفه T.C.M مانند آنست كه كسي از فيزيولوژي يا پاتولوژي، آناتومي و راههاي تشخيص بيماري در طب غربي آگاهي نداشته باشد و بخواهد داروئي تجويز كند كه نتيجه نه تنها غيرقابل پيش‌بيني بلكه در اغلب موارد بخصوص در طولاني مدت خطرناك خواهد بود.
طب سوزني كه قسمتي از طب چيني مي‌باشد براي برقراري جريان Qi در كانالهاي اختصاصي (Meridian) يا Jing Luo و دستگاههاي بدن (Zang Fu) و از ميان برداشتن انسدادهاي ايجاد شده در كانالهاي مربوطه و تقويت Qi محافظ (Wei Qi) و كم كردن زيادتي و برطرف كردن ضعف و غيره بكار مي‌رود.حال براي اينكه بتوان طب سوزني را بكار برد و نتيجه دلخواه را گرفت مي‌بايستي پزشک درك كاملي از Qi ، كانالهاي انرژي، دستگاههاي بدن، ازدياد و كمبودها، نحوه انسداد Qi و برطرف كردن آنها در كانالهاي انرژي و نقاط مربوطه و الگوهاي بيماري از نظر T.C.M داشته باشد. لذا درك T.C.M با تفكر غربي و مخلوط كردن دو طب غربي و شرقي در عمل منجر به آشفتگي ذهني شده و كارهاي كلينيكي براين اساس نمي‌تواند كاربرد خوب و قابل اعتمادي داشته باشد.


 


تهیه کننده : دکتر هوشنگ حاتمي منزه

top_block_quicktab