حضور پر شور اعضاء بسيج جامعه پزشكي فارس در راهپيمايي روز قدس

نسخه مناسب چاپ

اعضاء بسيج جامعه پزشكي فارس همراه با ساير همكاران دانشگاه علوم پزشكي شيراز در تاريخ ۴/۶/۹۰ در راهپيمايي با شكوه   روز قدس شركت نمودند و بار ديگر صلابت و استواري مردم فارسي در دفاع از مردم مظلوم فلسطين و دشمني با غده سرطاني به نمايش گذاشته  شد

top_block_quicktab