پزشك بسيجي در همه عرصه های سلامت پيشگام است.

<body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><body bgcolor='White' style='font-family:sans-serif;font-size:۱۰pt;‎'><span><span id="ctl۰۰_ContentPlaceHolder۱_Label_ShorBody">معاون درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي؛ <‎/span></span><br><span><span id="ctl۰۰_ContentPlaceHolder۱_Label_ShorBody">پزشك بسيجي در همه عرصه های سلامت پيشگام است.</span></span><br><span><span id="ctl۰۰_ContentPlaceHolder۱_Label_ShorBody">زيرسايه فرهنگ ارزشمند بسيج اين مهم است كه خدمتگذار باشيد و لباس اينخدمتگذاري چندان فرقي ندارد، كارگر باشيد يا پزشك، كارمند جزء يا معاونوزير؛ اين مهم است كه بسيجي بودن تعهد مي‌آورد و مسئوليت. مسئوليت برايالگو بودن، خوب بودن، شايستگي خدمت داشتن و خدمت را افتخار خود دانستن.دكتر سيد حسن امامي رضوي نيز اگر چه معاون درمان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي است اما وقتي به عنوان عضو شوراي مركزي بسيج جامعه پزشكي با ويمواجه مي‌شويم چفيه‌اي برگردن دارد درست مانند هر بسيجي ساده ديگر.</span></span></body></body>
نسخه مناسب چاپ

به
گزارش روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور؛ با معاون درمان وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به گفتگو نشستيم تا از نگاه وي سيماي يك پزشك
بسيجي را به تصوير بكشيم.

از نگاه شما يك پزشك بسيجي بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟
يك
پزشك بسيجي هم در بعد شخصي و دروني و هم در بعد رفتار اجتماعي ويژگي‌هاي
شاخصي بايد از خود بروز بدهد. در بعد فردي يك پزشك بايد فردي متخلق باشد و
به رفتارها و عبادات و ارتقاي روحي خود توجه ويژه‌اي داشته باشد. يك بسيجي
براي اينكه در شأن بسيج رفتار كند بايد براي خود برنامه‌اي متفاوت داشته
باشد كه از افراد معمولي متفاوت است. به طور مثال شخصي مانند وجود مقدس
پيامبر اسلام (ص) تكاليفي فراتر از افراد عادي داشتند و اين تكاليف براي
ارتقاي روحي آن بزرگوار بود. از يك پزشك بسيجي يا هر فردي كه عضو بسيج باشد
انتظار مي‌رود در ارتقاي فردي خود بيشتر از افراد معمولي بكوشد و كارهايي
كه ممكن است براي ديگران مستحب باشد براي او واجب است. اما در رفتارهاي
اجتماعي نيز انتظارات عمومي از يك پزشك بسيجي بيشتر است، به گونه‌اي كه
مردم انتظار دارند يك پزشك بسيجي در رفتار و برخورد با بيماران و مردم
رفتار مناسب‌تري داشته باشد. به گونه‌اي كه اين رفتار مناسب، برخوردهاي
دوستانه‌تر و مراعات حال بيماران به طور آشكاري براي ديگران ملموس باشد و
مدارا كردن و كمك به بيماران بي‌بضاعت رفتاري است كه از يك پزشك بسيجي
انتظار مي‌رود. اين‌ها رفتارهاي در بعد اعتقادي است و در كار اين رفتارها
برخي ويژگي‌هاي سياسي اجتماعي نيز از يك پزشك بسيجي مورد انتظار است.

به
طور مثال يك پزشك بسيجي بايد خود را در سرنوشت كشورش سهيم بداند و
رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي متناسب با شأن يك بسيجي را از خود بروز دهد و در
صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي حضور مؤثر داشته باشد و به عنوان يك فرد شاغل در
كسوت پزشكي از نظام دفاع كند.

بنابراين شايد تمام پزشكان به دليل شأن و
جايگاهشان براي جامعه الگو محسوب مي‌شوند اما يك پزشك بسيجي با توجه به
تعهد بسيجي بودن بايد الگوي تمام عيار براي افراد جامعه باشد؟

بله از يك
پزشك اين انتظار مي‌رود، ضمن آنكه بايد پيشگام نيز باشد. به طور مثال در
برنامه پنجم توسعه مبحثي وجود دارد مبني بر اشتغال پزشكان يا در بخش خصوصي و
يا در بخش دولتي، من فكر مي‌كنم پزشك بسيجي بايد داوطلبانه راهش را انتخاب
كند و نبايد منتظر شود تا براي اجراي اين كار حكم رسمي براي او ارائه شود.
بلكه خودش بايد زمينه و بستر اجراي قانون را فراهم كند و در اين راستا
سريعتر از ديگران حركت كند.

خود شما در بسيج جامعه پزشكي چه فعاليت‌هايي داريد؟
من
در دانشگاه عضو شوراي مركزي هستم و در دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز در
بسيج جامعه پزشكي هم در بعد فردي و هم در حيطه‌هاي اجتماعي فعاليت دارم. در
حيطه‌هاي فردي؛ برگزاري كارگاه‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و همچنين دوره‌هاي
خاص براي توانمندسازي اعضاي بسيج را داريم. در حوزه‌هاي اجتماعي نيز تلاش
بر اين است تا در حيطه‌هاي مختلف اثرگذاري حضور بسيجيان را در جامعه گسترش
بدهيم. اقداماتي مانند اردوهاي جهادي و اردوهاي خدمت‌رساني به مناطق محروم،
تشكيل تيم‌هاي اضطراري، واكنش سريع براي بحران‌ها و انجام كارهاي پژوهشي و
آموزشي براي ورود به حيطه‌هايي كه بقيه افراد ورود پيدا نمي‌كنند، بسيج
جامعه پزشكي دانشگاه ورود مي‌كند. مباحثي مانند اخلاق پزشكي كه  ورود بسيج
است و بسيج جامعه پزشكي در همين زمينه برنامه‌هاي كارگاهي پژوهشي، آموزشي
طراحي و اجرا مي‌كند.

بسيج جامعه پزشكي در زمينه راه‌اندازي پژوهشگاه‌هاي مجازي نيز فعاليت‌هايي داشته است. ارزيابي شما از اين فعاليت‌ها چيست؟
اين
بستر خوبي است چرا كه فضاي مجازي، فضاي مناسبي براي ارتقاي وضعيت عمومي
پزشكان است و وجود پژوهشگاه‌هاي مجازي اين فرصت را ايجاد مي‌كند كه اقدامات
پژوهشي بدون صرف هزينه‌هاي زياد سامان بگيرد و گسترش پيدا كند.

گاهي شاهد انجام تخلفاتي از سوي برخي از پزشكان هستيم. بسيج جامعه پزشكي چقدر مي‌تواند در اصلاح چنين افرادي تأثير گذار باشد؟
ما
بايد از بسيج انتظار داشته باشيم كه الگوسازي كند و اين الگوها را گسترش
بدهد و با ايجاد حلقه‌هاي معرفتي و دوستانه سعي كند كساني را هم كه دچار
اشتباهات مي‌شوند اصلاح كند. من در خصوص تخلفات حوزه پزشكي چندان اعتقادي
به برخوردهاي تقابلي ندارم. ممكن است بخش‌هايي وظايف نظارتي داشته باشند
اما بسيج وظيفه نظارتي ندارد و بسيج زمينه تشويقي حمايتي و كمك را دارد