ترکیبات شیمیایی گیاه زنیان

<STRONG></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><STRONG>&nbsp;‎</STRONG><STRONG>ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه دارویی زنیان تولید شده در قزوین</STRONG><STRONG></STRONG>&nbsp;<STRONG>دکتر احمد اکبری نیا - دکتر فاطمه سفیدکُن - دکتر امیر قلاوند</STRONG><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زین العابدین طهماسبی سروستانی - ابراهیم شریفی عاشورآبادی</STRONG>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A href="http://kolnegar.basijmed.ir/Public/kolnegar/GiahanDaroii/Jozve/۴۲۷۲.pdf"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">برای دانلود مقاله اینجا را کلیک کنید</SPAN><BR><BR></A>
نسخه مناسب چاپ

.