کلیپ خبری آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون

آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون
درمانگاه تک تخصصی  دندانپزشکی ایتام
سیزده بهمن۹۶

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران

کلیپ خبری آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون

آغاز به کار طرح جهادگران سلامت شهید رهنمون
درمانگاه تک تخصصی  دندانپزشکی ایتام
سیزده بهمن۹۶

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران

گفتگو با رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی در برنامه صبح بخیر ایران